นโยบายความเป็นส่วนตัว 

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญมากสำหรับเรา เราจึงได้ร่างนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้คุณได้รับทราบและเข้าใจว่าเราเก็บ ใช้ แบ่งปัน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรบ้าง  เรามีนโยบายเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณดังต่อไปนี้

  • ก่อนจัดเก็บและระหว่างการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน

  • เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ที่เราระบุไว้เท่านั้น นอกจากว่าเราจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีข้อกฎหมายบังคับ

  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นเท่าที่จำเป็นต่อเราในการทำตามจุดประสงค์ข้างต้นเท่านั้น

  • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกกฎหมาย และเมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

  • ข้อมูลส่วนตัวต้องเป็นข้อมูลที่สำคัญหรือจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการป้องกันเหตุข้อมูลรั่วหรือการขโมยข้อมูล  หรือการเข้าถึง เผยแพร่ คัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • เราพร้อมจะให้ข้อมูลแก่ผู้สนับสนุนของเราเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนตัว

 

เรามุ่งมั่นจัดกิจกรรมตามมาตรฐานเหล่านี้ เพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย